Διεθνείς Διαγωνισμοί

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Διεθνείς Διαγωνισμοί
Διεθνείς Διαγωνισμοί2021-02-02T12:57:40+02:00
2801, 2022

Διακήρυξη 2319/28-01-2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου» μέσω του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “COOperation for HEAlth COOFHEA 2”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074

January 28th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικα αρχεία 

2805, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 12531/28-05-2021 ΔΙΕΘΝOYΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696000-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 311.461,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

May 28th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

501, 2021

– Διακήρυξη αριθμ. 14737/08-07-2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισνού (Ανω των ορίων) για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ , CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη για ένα (1) έτος προυπολογιζόμενης δαπάνης 596.484,640€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%..

January 5th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

2105, 2020

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY” Για τηις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

May 21st, 2020|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

2105, 2020

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 362.000,00€ με ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς συντήρησης (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ)

May 21st, 2020|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

1906, 2019

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 13291/19-06-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

June 19th, 2019|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

205, 2019

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9591/02-05-2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

May 2nd, 2019|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

2506, 2018

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12886/25-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

June 25th, 2018|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

Go to Top