Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2021-02-02T12:59:22+02:00
1511, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.26600/15-11-2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» CPV: 90920000-2 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, προϋπολογισμού 4.207,79 € άνευ Φ.Π.Α ήτοι 5.217,66 € συμπ.ΦΠΑ24% χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής

November 15th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

511, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», CPV 33190000-8 χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.050,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.502,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ

511, 2021

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

511, 2021

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΑΥΜ TΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ)

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

2210, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ» για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος»

October 22nd, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

2505, 2021

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ.

May 25th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Περισσότερα

2304, 2021

– Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του ν.4412/2016, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ και αναλυτικά για 1. Πρωτοξείδιο του Αζώτου / CPV 24112200-4 και 2. Διοξείδιο του Άνθρακα /CPV 24112100-3 για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.274,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

April 23rd, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Περισσότερα

Go to Top