Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2021-02-02T12:59:22+02:00
3105, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ-ΨΩΜΑΚΙΑ CPV: 15811100-7, 15811200-8 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους

May 31st, 2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

805, 2023

Η ΥΠ’ΑΡΙΘ.13701/08-05-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

May 8th, 2023|Απευθείας Αναθέσεις, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε τον ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  Για να δείτε το Φύλλο/ [...]

2903, 2023

Η ΥΠ’ΑΡΙΘ.9693/29-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

March 29th, 2023|Απευθείας Αναθέσεις, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε τον ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  Για [...]

2403, 2023

ΘΕΜΑ: Η προμήθεια του είδους ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ » CPV 33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 6.450,00 € άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 7.998,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

March 24th, 2023|Απευθείας Αναθέσεις, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ

2002, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ», μηχανήματος ιδιοκτησίας μας SIEMENS X600

February 20th, 2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ. Δείτε το ΚΗΜΔΗΣ της Πρόσκλησης ΕΔΩ.

1912, 2022

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία “BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 33696000-5) γ ι α τ ο ν α ν α λ υ τ ή VIDAS (συνοδός εξοπλισμό στο Νοσοκομείο), συνολικού προϋπολογισμού 27.063,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 28.686,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών»

December 19th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ...

510, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ» CPV 22822000-8, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 24.322,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 30.159,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

October 5th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΑΡΑΤΑΣΗ πατήστε ΕΔΩ Για να δείτε [...]

808, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους «γραφική ύλη» CPV 30192700-8 για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 17.148,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 21.263,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου για ένα (1) έτος

August 8th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ...

Go to Top