Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2021-02-02T12:59:22+02:00
808, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους «γραφική ύλη» CPV 30192700-8 για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 17.148,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 21.263,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου για ένα (1) έτος

August 8th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ...

2406, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους «ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ » που θα χρησιμοποιηθούν ως ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

June 24th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2306, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων, λοιπών απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων για Ανοσολογικές Εξετάσεις (CPV: 33696500-0) για τον αναλυτή cobas 6000 <601/601> (συνοδός εξοπλισμό στο Νοσοκομείο), συνολικού προϋπολογισμού 18.077,50 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 19.893,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για δύο (2) μήνες

June 23rd, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1706, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια του είδους «γραφική ύλη» CPV 30192700-8 για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 22.078,46 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 27.377,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου για ένα (1) έτος

June 17th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

2405, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2, γ’ του ν. 4412/2016 για την προμήθεια του είδους ” ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ” CPV 33771000-5 χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των 8.340,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 10.341,60 € συμπερ. ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

May 24th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1005, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων, λοιπών απαιτούμενων υλικών, controls και αναλωσίμων για Ανοσολογικές Εξετάσεις (CPV: 33696500-0) για τον αναλυτή cobas 6000 <601/601> (συνοδός εξοπλισμό στο Νοσοκομείο), συνολικού προϋπολογισμού 7.459,60 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 8.738,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για δύο (2) μήνες

May 10th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

905, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ-ΨΩΜΑΚΙΑ CPV: 15811100-7, 15811200-8 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους

May 9th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

1104, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8) και για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8)

April 11th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών [...]

2103, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ’ του ν.4412/2016, για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» CPV 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως το ποσό των 37.000,00 € άνευ ΦΠΑ.

March 21st, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

2502, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη Εκθέσεων Εκτίμησης καθορισμού Αγοραίας Αξίας ακινήτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021

February 25th, 2022|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη [...]

Go to Top