Προμήθειες

Home/Προμήθειες

Περίληψη διακήρυξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV 85121200-5 για τη Ν.Μ. Πύργου για ένα (1) έτος

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696000-5

Δείτε τη Διακήρυξη ΕΔΩ. Κατεβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα από ΕΔΩ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προγράμματος νέας λειτουργικότητας «ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» στο πληροφοριακό σύστημα “INFOHEALTH” της εταιρείας SIBASOFT, CPV: 72500000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.860,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ. Δείτε το ΚΗΜΔΗΣ της Πρόσκλησης ΕΔΩ.

2023-02-28T10:26:34+02:00February 24th, 2023|Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συμβατά μηχ/τα ιδιοκτησίας της Ν.Μ. Πύργου (του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ), CPV: 33140000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.585,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.205,40 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ. Δείτε το ΚΗΜΔΗΣ της Πρόσκλησης ΕΔΩ.

2023-02-28T10:32:02+02:00February 24th, 2023|Uncategorized, Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ», μηχανήματος ιδιοκτησίας μας SIEMENS X600

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ. Δείτε το ΚΗΜΔΗΣ της Πρόσκλησης ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασής του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021) Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δικτυακού Εξοπλισμού Ν.Μ. Πύργου», CPV: 50312300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα εδώ...

2023-01-31T11:51:44+02:00January 31st, 2023|Απευθείας Αναθέσεις|

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία “BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 33696000-5) γ ι α τ ο ν α ν α λ υ τ ή VIDAS (συνοδός εξοπλισμό στο Νοσοκομείο), συνολικού προϋπολογισμού 27.063,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 28.686,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών»

Δείτε περισσότερα εδώ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)» CPV 50400000-9 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.594,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 56.536,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

Δείτε περισσότερα εδώ...

Go to Top