Διεθνείς Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες/Διεθνείς Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 2319/28-01-2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου» μέσω του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “COOperation for HEAlth COOFHEA 2”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικα αρχεία 

2022-01-28T13:19:52+02:00January 28th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 12531/28-05-2021 ΔΙΕΘΝOYΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696000-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 311.461,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Δείτε περισσότερα εδώ.

2021-10-25T11:29:49+03:00May 28th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

– Διακήρυξη αριθμ. 14737/08-07-2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισνού (Ανω των ορίων) για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ , CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη για ένα (1) έτος προυπολογιζόμενης δαπάνης 596.484,640€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%..

Περισσότερα

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY” Για τηις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Περισσότερα

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 362.000,00€ με ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς συντήρησης (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ)

Περισσότερα

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 13291/19-06-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

Περισσότερα

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9591/02-05-2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Περισσότερα

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12886/25-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

Περισσότερα

Go to Top