Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Προμήθειες/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων, λοιπών απαιτούμενων υλικών, controls και αναλωσίμων για Ανοσολογικές Εξετάσεις (CPV: 33696500-0) για τον αναλυτή cobas 6000 <601/601> (συνοδός εξοπλισμό στο Νοσοκομείο), συνολικού προϋπολογισμού 7.459,60 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 8.738,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για δύο (2) μήνες

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μονάδας Εμφραγμάτων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8) και για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (CPV: 79132000-8)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών [...]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ’ του ν.4412/2016, για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» CPV 24111900-4 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως το ποσό των 37.000,00 € άνευ ΦΠΑ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη Εκθέσεων Εκτίμησης καθορισμού Αγοραίας Αξίας ακινήτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» – CPV:50710000-5 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΑΥΜ TΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Go to Top