Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( κάτω των ορίων) ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » CPV:50421000-2 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου

Για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα πατήστε ΕΔΩ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 203.056,16 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (229.453,46 € συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑΑ2ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΆ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για να δείτε την επαναπροκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙΑ CPV 15811100-7, 15811200-8 Συνολικού Προϋπολογισμού 43.399,20 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 49.041,10 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους: • “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ” CPV: 33696500-0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης €150.964,62 πλέον ΦΠΑ, [€187.196,13 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%] και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INFOHEALTH ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» / CPV 72253200-5

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε [...]

Go to Top