Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15000000-8, CPV : 15411110-6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.750,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (55088,18€ συμπ.ΦΠΑ)

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » – CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ–ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.636,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 88.828,81€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Β «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 115.487,81€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% 130.501,23€ συμπ. ΦΠΑ για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ- Α2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΆ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 38434500-1 για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.793,26 € πλέον ΦΠΑ [278.743,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%] και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696200-7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ προϋπολογιζόμενης δαπάνης €255.161,10 πλέον ΦΠΑ, [€272.939,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% & 24%] και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18827/22-06-2023 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 196836 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (CPV 33181000-2)

Για να δείτε την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ)» Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120.000,00€ πλέον ΦΠΑ (148.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Για να δείτε την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 248321 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ)» CPV 33790000-4 και CPV 33140000-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε το Ευρωπαϊκό [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA» [CPV 33181500-7/CPV 33141324-7] Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε  ΕΔΩ [...]

Go to Top