Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών
Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών2023-08-11T18:05:17+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

404, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του ν.4412/2016, για τα τμήματα της υπ’αριθ.2728/23-01-2024 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV: 50000000-5, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (άγονα τμήματα),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.838,14 € άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 18.399,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% για δύο (2) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

04-04-2024|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ . Δείτε το [...]

1011, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26256/10-11-2021 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ» (ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ) CPV33141119-7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 6.688,00 πλέον ΦΠΑ και 7.557,44 συμπ. ΦΠΑ, 13%. για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

10-11-2021|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

2205, 2020

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 362.000,00€ με ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς συντήρησης (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ)

22-05-2020|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Προμήθειες-Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

2308, 2018

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 17036 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

23-08-2018|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Προμήθειες-Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

2101, 2016

-Διακήρυξη υπ. αριθμ. 1443/21-1-2016 πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Λογιστική υποστήριξη διάρκειας ενός (1) έτους κ σύνταξης οικονομικών καταστάσεων κ ισολογισμού χρήσης 2015” για τις ανάγκες Γ.Ν. Ηλείας προϋπολογισμού 16.660 € συμπ. του φ.π.α.

21-01-2016|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Προμήθειες-Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

Go to Top