Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί2023-08-11T18:08:49+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

1705, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV 33696000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος

17-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ [...]

1605, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV 85121200-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000,00€ (απαλλαγμένου ΦΠΑ) Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, υπολογιζόμενης ως έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της λίστας του Δημοσίου του ΠΔ 157/91.

16-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

105, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ» (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-CPV 33181520-3) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 178.565,00€ άνευ ΦΠΑ (194.203,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

01-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1004, 2024

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-CoV-2, INFLUENZA A/B, RSV, ADENO RESP KAI STREP A-RAPID TEST CPV: 33141625-7 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34085,86 πλέον ΦΠΑ 6% 36.131,01 συμπ.ΦΠΑ 6%

10-04-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

904, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 136201) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» (CPV 33140000-3, 33731110-7) Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.595,50 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (125.362,72 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας.

09-04-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2903, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» CPV: 60000000-8, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.630,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

29-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2603, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 346772) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων του Γ.Ν. Ηλείας.

26-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ [...]

1403, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.9343/13-03-2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ) CPV: 30192400-5, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

14-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1303, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) CPV: 33141613-0 & 33194220-4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 116.243,50 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 144.141,94€ ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α24% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

13-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ [...]

2702, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15000000-8, CPV : 15411110-6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.750,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (55088,18€ συμπ.ΦΠΑ)

27-02-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Go to Top