Προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής: Αντωνοπούλου Αργυρή

Τηλέφωνο: 2621361475

E-mail: argirignamal@gmail.com

Πληροφορίες:

E-mail: tpo@nosokomeiopyrgoy.gr
Τηλέφωνο : 2621361109, 2621361476

Το τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου είναι αυτοτελές και υπάγεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Προϊσταμένη του τμήματος είναι η Αργυρή Αντωνοπούλου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.

Το σύνολο του εξοπλισμού των τριών Ν.Μ. και Κ.Υ. αρμοδιότητάς τους , αποτελούμενο από : γύρω στους 250 υπολογιστές η Ν.Μ. Πύργου, γύρω στους 80 υπολογιστές η Ν.Μ. Αμαλιάδας και γύρω στους 30 υπολογιστές η Ν.Μ. Κρεστένων, παρουσιάζει καθημερινά προβλήματα τεχνικής φύσεως καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του εξοπλισμού είναι άνω της πενταετίας, οπότε το τμήμα καλείται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα αυτά προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των υπαλλήλων στο καθημερινό τους έργο.

Καλείται επίσης να βοηθά όλους τους χρήστες καθημερινά στη χρήση του νοσοκομειακού προγράμματος και άλλων βοηθητικών προγραμμάτων, λόγω ελλιπούς ή ανύπαρκτης εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν. Το τμήμα, λόγω δυνατότητας χρήσης του νοσοκομειακού προγράμματος (infohealth) ως διαχειριστής (administrator) διαγράφει λανθασμένες εγγραφές των χρηστών και δημιουργεί κωδικούς σε νέους χρήστες.
Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια φύλαξης των δεδομένων όλων των πληροφοριακών συστημάτων των τριών Ν.Μ. ούτως ώστε, να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ανάκτησης χαμένων πληροφοριών (data) σε περίπτωση σοβαρής βλάβης των servers των δικτύων.

Παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη εφαρμογών στο τομέα της Υγείας με σκοπό, να κάνει προτάσεις για βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων, μηχανογράφηση τμημάτων που δεν λειτουργούν μηχανογραφημένα, καθώς επίσης να κάνει και όλες τις εισηγήσεις που αφορούν στην αγορά νέου εξοπλισμού, νέων προγραμμάτων, στην προσθήκη απαραίτητων λειτουργικοτήτων στα ήδη εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα , στην ανανέωση ετήσιων συμβάσεων και στη διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεντρώνει και προωθεί όλα τα αιτήματα προς επίλυση στις εταιρείες συντήρησης και υποστήριξης των νοσοκομειακών προγραμμάτων. Αναλαμβάνει την καταγραφή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στη προκήρυξη διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων μηχανογράφησης.

Από 1 Ιουλίου 2012 ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα Π.Ι. και αγροτικά ιατρεία του Νομού, το τμήμα επιφορτίστηκε με την επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων σύνδεσης internetπου δυσχεραίνουν το έργο των ιατρών στη έκδοση συνταγών. Επίσης υποστηρίζει και ρυθμίζει τον επιπλέον φορητό εξοπλισμό που προμηθεύτηκαν όλες οι Ν.Μ. για το σκοπό αυτό (52 laptops, φορητοί inkjet εκτυπωτές , και στικάκια internet). Δημιουργεί ονόματα και κωδικούς χρήστη στην ηλ. συνταγογράφηση σε ιατρούς.

Η προϊσταμένη του τμήματος είναι διαχειρίστρια στο Διαύγεια για τις Ν.Μ. Πύργου, Αμαλιάδας με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα που άπτονται του έργου αναρτήσεων στο Διαύγεια. Επίσης είναι υπεύθυνη της ομάδας έργου Υγειονομικού Χάρτη και για τις 2 ανωτέρω μονάδες, με υποχρέωση συμπλήρωσης, ελέγχου και αποστολής όλων των πινάκων άπαξ ετησίως.

Το τμήμα αναλαμβάνει τη δημιουργία πάσης φύσεως εντύπων που είναι αναγκαία στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων (π.χ. παρουσιολόγια, κάρτες συνοδού, πλάνο εφημεριών, προγράμματα, έντυπα αδειών κ.α.).Τέλος το τμήμα είναι υπεύθυνο για την συμπλήρωση και αποστολή πάσης φύσεως πινάκων προς την 6η ΥΠΕ, ΥΥΚΑ και άλλους φορείς, που αφορούν σε στοιχεία για την υποδομή και τα πληροφοριακά συστήματα των τριών νοσηλευτικών μονάδων.
Τέλος είναι υπεύθυνο : α) για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης στους χρήστες σε βασικά εργαλεία που διευκολύνουν την εργασία τους, β) στην ανάπτυξη και διεύρυνση των δυνατοτήτων του τμήματος και σε άλλους τομείς με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων (διερεύνηση και ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α.), και γ) βελτίωση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου κ.α.