Προμήθειες-Διαγωνισμοί

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί
Προμήθειες-Διαγωνισμοί2023-08-11T18:10:27+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Τμήμα Προμηθειών

Τηλ    : 2621361474, 2621361193, 2621361508
Email: promithiesgnpyr@gmail.com

1904, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

19-04-2024|Θέσεις Εργασίας, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1104, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ (CPV: 51312000-2) ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ (CPV: 39113100-8) ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

11-04-2024|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ . Για να [...]

1004, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ», CPV: 33190000-8, δύο (2) τεμαχίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,78 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 15.000,01 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος της Ν. Μ. Πύργου – Γ.Ν. Ηλείας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

10-04-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1004, 2024

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-CoV-2, INFLUENZA A/B, RSV, ADENO RESP KAI STREP A-RAPID TEST CPV: 33141625-7 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34085,86 πλέον ΦΠΑ 6% 36.131,01 συμπ.ΦΠΑ 6%

10-04-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

904, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 136201) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» (CPV 33140000-3, 33731110-7) Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.595,50 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (125.362,72 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας.

09-04-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

404, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του ν.4412/2016, για τα τμήματα της υπ’αριθ.2728/23-01-2024 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV: 50000000-5, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (άγονα τμήματα),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.838,14 € άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 18.399,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% για δύο (2) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

04-04-2024|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ . Δείτε το [...]

2903, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» CPV: 60000000-8, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.630,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

29-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2903, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» στο ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν.Ηλείας, CPV: 33155000-1 & 33192130-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.410,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%

29-03-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2603, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 346772) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων του Γ.Ν. Ηλείας.

26-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ [...]

1403, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.9343/13-03-2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ) CPV: 30192400-5, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

14-03-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Go to Top