Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Πρόχειροι Διαγωνισμοί
Πρόχειροι Διαγωνισμοί2023-08-11T18:01:01+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

612, 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25649/6-12-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ (CPV 30192400-5 ) THΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.447,54 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

06-12-2016|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

512, 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25602/05-12-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ CD/DVD» για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.800,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (8.432,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

05-12-2016|Προμήθειες-Διαγωνισμοί, Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

1511, 2016

– ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24113/15-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ) ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ FILTER CHANGER ASSY (TEM.1) ME NUMBER 387A044-7 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ XR800 TOY OIKOY NORLAND –COOPER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.676,04€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

15-11-2016|Προμήθειες-Διαγωνισμοί, Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

1111, 2016

– ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23927/11-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου του Γ. Ν. Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.236,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

11-11-2016|Προμήθειες-Διαγωνισμοί, Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

1111, 2016

– ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23910/11-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ “ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ” CPV 18110000-3 TΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ( 1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.400 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

11-11-2016|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

1111, 2016

– ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23927/11-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου του Γ. Ν. Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.236,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

11-11-2016|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

711, 2016

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23480/07-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» της Μ.Ε.Θ. της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.300,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (12.772,00 συμπ. ΦΠΑ 24%)

07-11-2016|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

Go to Top