Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.15168/01-07-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 1. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ TRANE RTHC D1» – CPV:50730000-1 της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 24.430,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 30.293,20€ συμπ.ΦΠΑ24% χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. 2. « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.» – CPV:50530000-9 της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 2.976,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 3.690,24 € συμπ.ΦΠΑ24%, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.14740/25-06-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ–ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.140,00 € άνευ ΦΠΑ ήτοι 4.678,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

– ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ, Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» (CPV 33190000-8, CPV 30230000-0, CPV 30232000-4, CPV 38652100-1)

Περισσότερα

Go to Top