Προμήθειες-Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15000000-8, CPV : 15411110-6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.750,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (55088,18€ συμπ.ΦΠΑ)

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ» ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, CPV: 33182100-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.870,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου (Γ.Ν.Ηλείας)

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΔΥΟ (2) «ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, CPV: 33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.900,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.276,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ», CPV:15119000-5 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 14.064,00€ άνευ Φ.Π.Α.13%, ήτοι 15.892,32€ συμπ.Φ.Π.Α.13%, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS ESET PROTECT Entry On Premium» προστασίας του Δικτύου για τις ανάγκες των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων (Πύργου & Κρεστένων) του Γ.Ν. Ηλείας για δύο έτη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ««ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS ESET PROTECT [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » – CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ–ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.636,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 88.828,81€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [...]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4961/2022 ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προς κάλυψη των ετησίων αναγκών του Γ.Ν.Ηλείας και για τις τρεις (3) Νοσηλευτικές Μονάδες (Ν.Μ.Πύργου, Ν.Μ.Αμαλιάδας, Ν.Μ.Κρεστένων), για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.600,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.984,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV 15119000-5 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας τριών (3) μηνών ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.013,05 πλέον ΦΠΑ13%, ήτοι, 15.834,76 συμπ.ΦΠΑ

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Β «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 115.487,81€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% 130.501,23€ συμπ. ΦΠΑ για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ- Α2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΆ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Go to Top