Προμήθειες-Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ» για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος»

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», (CPV: 38434540-3), συνολικού προϋπολογισμού 3.880,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 4.811,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1. Πετρέλαιο θέρμανσης /CPV 09135100-5 – 2. Πετρέλαιο κίνησης /CPV 09134100-8 και 3. Βενζίνη Αμόλυβδη /CPV 09132100-4 για ένα (1) έτος

Για  να δείτε τη διακήρυξη πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( κάτω των ορίων) ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » CPV:50421000-2 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου

Για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία “iSmart P.C. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ iSupplies, για τη διενέργεια ηλεκτρονικών προμηθειών» CPV 72212470-4, συνολικού συμβατικού τιμήματος 9.360,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 11.606,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου-Γ.Ν. Ηλείας

Για να δείτε την πρόσκληση πατηστε εδω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασης του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021) ΘΕΜΑ: Η προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV 15119000-5 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 8.914,00€ άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 10.072,82,00€ συμπ.Φ.Π.Α.13% χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για τέσσερις (4) μήνες

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 203.056,16 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (229.453,46 € συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑΑ2ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΆ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για να δείτε την επαναπροκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙΑ CPV 15811100-7, 15811200-8 Συνολικού Προϋπολογισμού 43.399,20 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 49.041,10 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Go to Top