Απευθείας Αναθέσεις

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Απευθείας Αναθέσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δικτυακού Εξοπλισμού Ν.Μ. Πύργου», CPV: 50312300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.720,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 23.212,80 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς πατήστε  ΕΔΩ .

Η ΥΠ’ΑΡΙΘ.13701/08-05-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Για να δείτε τον ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  Για να δείτε το Φύλλο/ [...]

ΘΕΜΑ: Η προμήθεια του είδους ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ » CPV 33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 6.450,00 € άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 7.998,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασής του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021) Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δικτυακού Εξοπλισμού Ν.Μ. Πύργου», CPV: 50312300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Go to Top