Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ ΜΤΝ, CPV: 33692000-7

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ», CPV: 33190000-8, δύο (2) τεμαχίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,78 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 15.000,01 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος της Ν. Μ. Πύργου – Γ.Ν. Ηλείας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του ν.4412/2016, για τα τμήματα της υπ’αριθ.2728/23-01-2024 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV: 50000000-5, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (άγονα τμήματα),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.838,14 € άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 18.399,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% για δύο (2) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ . Δείτε το [...]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» στο ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν.Ηλείας, CPV: 33155000-1 & 33192130-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.410,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ» ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, CPV: 33182100-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.870,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου (Γ.Ν.Ηλείας)

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΔΥΟ (2) «ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, CPV: 33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.900,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.276,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ», CPV:15119000-5 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 14.064,00€ άνευ Φ.Π.Α.13%, ήτοι 15.892,32€ συμπ.Φ.Π.Α.13%, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Go to Top