Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: Μάλλιου Μαρία

Τηλέφωνο: 2621361102