Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας: 

Τηλέφωνο: 2621361108

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα.