Κάθε νοσηλευτικός τομέας διαρθρώνεται σε νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν την διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας.