Στο Νοσοκομείο λειτουργεί ειδικό Γραφείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, που ανήκει απευθείας στον Διοικητή.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπηρετούν:

  • ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΤΕ Επόπτρια Υγείας)
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΤΕ Νοσηλευτικής)
  • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου:

τηλ. 2621361480, 2621361499, e-mail : grpolitongnp@gmail.com)

Οι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του γραφείου, είναι:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών.

2. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών (εξωτερικών ασθενών) και των νοσηλευόμενων.

3. Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

4. Η συλλογή και η διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, που υποβάλλονται ενυπογράφως και τεκμηριώνουν τα καταγγελόμενα/αναφερόμενα, προκειμένου να εντοπίζονται δυσλειτουργίες και καταπάτηση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

5. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

6. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.

7. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου.

8. Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.

9. Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.