Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ ΜΤΝ, CPV: 33692000-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.800,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 13%, ήτοι 29.154,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου (Γ.Ν.Ηλείας).

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.