Ανακοινώσεις

Home/Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις2021-04-05T15:56:59+03:00
2411, 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27512/24-11-21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.753,50 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (81081,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

November 24th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1911, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 27108/19-11-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)» CPV 50400000-9 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.594,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 56.536,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

November 19th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

1511, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.26600/15-11-2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» CPV: 90920000-2 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, προϋπολογισμού 4.207,79 € άνευ Φ.Π.Α ήτοι 5.217,66 € συμπ.ΦΠΑ24% χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής

November 15th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

1511, 2021

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (CPV:70130000-1)

November 15th, 2021|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε ΕΔΩ Για να [...]

1211, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 26487/12-11-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (CPV 33181000-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.000€ πλέον ΦΠΑ (42.940,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ΚΑΙ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV 33181500-7) ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.713,26€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% και 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος

November 12th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1211, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26482/12-11-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696200-7

November 12th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

1011, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26256/10-11-2021 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ» (ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ) CPV33141119-7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 6.688,00 πλέον ΦΠΑ και 7.557,44 συμπ. ΦΠΑ, 13%. για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

November 10th, 2021|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

511, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», CPV 33190000-8 χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.050,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.502,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ

511, 2021

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

511, 2021

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΑΥΜ TΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ)

November 5th, 2021|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Go to Top