Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε  ΕΔΩ

Για να δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε  ΕΔΩ