ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4123/18-02-2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» CPV:24111500-0
για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ
του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
1.Υγρό Οξυγόνο /CPV 24111900-4 – 2.Αέριο Οξυγόνο /CPV 24111900-4 –
3. Διοξείδιο του Άνθρακα /CPV 24112100-3
για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.421,55 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε το ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ πατήστε ΕΔΩ .

Για να δείτε τον ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ πατήστε ΕΔΩ .

Για να δείτε το espd-request-v2_signed πατήστε ΕΔΩ .

Για να κατεβάσετε το αρχείο xml πατήστε ΕΔΩ .