ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 3866/16-02-2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 4 ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV: 33696000-5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΩΝ (2 αναλυτές), ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. (1 αναλυτής), ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (1 αναλυτής) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ROCHE OMNIS 2681» (CPV: 33696000-5) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ.

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ .

Για να δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε ΕΔΩ .

Για να κατεβάσετε το αρχείο xml πατήστε ΕΔΩ .