ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 9470/15-04-2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696100-6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.041,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Δείτε περισσότερα πατώντας ΕΔΩ