ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη Εκθέσεων Εκτίμησης καθορισμού
Αγοραίας Αξίας ακινήτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ