ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασης του με το άρθρο 50
του Ν.4872/2021)

ΘΕΜΑ: Η προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ » CPV 24111900-4 για την κάλυψη των
αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 3.865,09
ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την συμμετοχή ενδιαφερομένων στην υπ’αριθ.4633/24-02-
2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV24111900-4 χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των
αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας.

Για να δείτε τις διευκρινίσεις πατήστε ΕΔΩ