ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασής του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021) Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δικτυακού Εξοπλισμού Ν.Μ. Πύργου», CPV: 50312300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα εδώ...